Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on Käypä hoito -suosituksen mukainen ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on suunniteltu tukemaan lasta, nuorta tai aikuista selviytymään arjen haasteista omien vahvuuksiensa avulla. Valmennus tapahtuu sovitusti asiakkaan omassa ympäristössä, valmentajan toimitiloissa Kajaanissa tai muussa sovitussa paikassa.

Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä. Valmennus sopii myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen.

Valmennuksen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi

  • arjen- ja ajanhallintaan
  • erityispiirteiden työstämiseen
  • itsetuntemuksen vahvistamiseen
  • sosiaalisten- ja tunnetaitojen sekä vuorovaikutuksen harjoitteluun
  • oppimistekniikoiden hallintaan
  • opintojen tai muu vaihtoehdon löytämiseen ja eteenpäin viemiseen

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen minäkuvan rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen sekä edistämään ja vahvistamaan asiakkaan positiivista käsitystä itsestä ja omista kyvyistään.

Valmennuksen taustalla on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen toimintatapa, joka on tulevaisuuteen suuntaava.

Nepsy-valmentaja on kannustaja, joka motivoi asiakasta löytämään uusia mahdollisuuksia, suuntia ja suunnitelmia sekä auttaa ottamaan käyttöön koko oman potentiaalin. Valmennusprosessista, tapaamisten pituudesta ja paikasta sekä tavoitteista sovitaan asiakaskohtaisesti kirjallisella sopimuksella. Nepsyvalmennus ei ole Kelan rahoittamaa kuntoutusta, mutta toisinaan kunnat rahoittavat sitä vammaispalveluiden tai lastensuojelun määrärahoista.